Salgs- og leveringsbetingelser


 

TILBUD OG ORDREBEKRÆFTELSE
 

Skriftlige såvel som mundtlige tilbud er, med mindre andet er skriftligt aftalt, kun gældende i 30 dage 

Indgåede aftaler kan annulleres af Hoelgaard Energy inden 10 dage fra aftaleindgåelse, hvis Hoelgaard Energy vurderer, at Købers kreditværdighed ikke er tilstrækkelig høj. Meddelelse om annullering skal være afsendt fra Hoelgaard Energy til Køber inden udløbet af 10 dages fristen.

 

Som kunde kræfter du ved underskrift på nærværende at være bekendt med, at Hoelgaard Energy alene er formidler på vegne af KSM Stoker A/S, CVR nr. 32269648. Uanset at eventuel indledende håndtering har været foretaget af Hoelgaard Energy, indgås aftalen om levering således formelt med KSM Stoker A/S, ligesom alle betalinger skal ske til KSM Stoker A/S. KSM Stoker har samtidig har det fulde ansvar for kedlens installation samt garanti. Hoelgaard Energy er således også i det hele uden ansvar overfor kunden, idet kunden i enhver sammenhæng skal henholde sig til KSM Stoker A/S.  

LEVERING

Efter Hoelgaard Energy valg kan produkterne leveres af Hoelgaard Energy såvel som af dets datterselskaber, samarbejdspartnere og produktionssteder i ind- og udland. Produkterne leveres ab fabrik fra netop nævnte leveringssted. Fragt-, forsikrings- og forsendelsesomkostninger m.v. betales af Køber. I mangel af speciel instruktion vil produkterne blive afsendt via en af Hoelgaard Energy valgt transportform.

PRISÆNDRINGER

Hoelgaard Energy forbeholder sig ret til at regulere de accepterede priser i tilfælde af valutakursændringer, afgiftsændringer, statsindgreb eller andre forhold, som Hoelgaard Energy ikke er herre over.

RISIKO

Risikoen for produkterne overgår til Køber ved leveringen, som er tidspunktet for afsendelse fra Hoelgaard Energy såvel som fra dets datterselskaber, samarbejdspartnere og produktionssteder i ind- og udland. Hoelgaard Energy har intet ansvar for skade eller tab, der måtte opstå under transporten. Hoelgaard Energy tegner ikke transportforsikring for Køber, medmindre dette er aftalt særskilt i det enkelte tilfælde.

BETALINGSVILKÅR

Betalingsbetingelse vil fremgå af tilbud, ordre-bekræftelse eller faktura. Såfremt betaling ikke erlægges i rette tid, skal Køber tillige betale morarenter beregnet fra forfaldsdato med 2 % pr.
måned. Morarente vil ligeledes blive beregnet i tilfælde af ydet henstand. Handler Køber uden for sit erhverv opkræves rente efter rentelovens regler. Køber er uberettiget til at tilbageholde betalinger eller at foretage modregning for modkrav, som Køber måtte påberåbe sig, medmindre sådanne er accepteret af Hoelgaard Energy.

EJENDOMSFORBEHOLD

Hoelgaard Energy forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil den fulde betaling har fundet
sted.

REKLAMATIONSRET

Køber har reklamationsret iht. købelovens regler.

Ethvert krav med hensyn til mangler, forsinket levering eller vedrørende produktansvar skal straks videregives af Køber til Hoelgaard Energy. En reklamation kan kun behandles, såfremt reklamationen har fået tildelt et reklamations-nummer af Hoelgaard Energy. Hoelgaard Energy forbeholder sig ret til ved enhver reklamation at træffe bestemmelse om, hvorvidt denne skal udbedres af Køber, trediepart eller Hoelgaard Energy eget serviceorgan.

ANSVARSFRASKRIVELSE OG BEGRÆNSNING

Hoelgaard Energy er i intet tilfælde ansvarlig for følgeskader, produktions- og driftstab, avancetab, tidstab eller andre indirekte tab

Hoelgaard Energy er kun ansvarlig for en skade, såfremt det endegyldigt bevises, at skaden skyldes en fej i en leverance/ydelse udført af Hoelgaard Energy og kun såfremt dette skriftligt er erkendt af Hoelgaard Energy.

Hoelgaard Energy er ikke ansvarlig for skade, herunder personskade, forvoldt af leverancer/ydelser efter leverancen/ydelsen er overdraget til køberen Hoelgaard Energy fraskriver sig alt ansvar i situationer, hvor installatøren/Kunden påbegynder arbejdet, inden de lovmæssige godkendelser foreligger fra de offentlige instanser.